avril 15, 2024
Bambara

2024 sàn : Kalata nafamaw, diɲɛ kɔnɔ gɛlɛyaw ani sigida gɛlɛyaw

san 2024 bɛna kɛ san nafamaba ye ni kalataw bɛna kɛ jamana 50 ni kɔ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ. Wotekɛlaw bɛna u ɲɛmɔgɔw sugandi sariyasunba nata kama. Jamana dɔw minnu tɔɔrɔla, olu ye Ameriki, Ɛndujamana, Irisila, Pakistan, Ɛndonezi, Tayiwani, Iran ani jamana caman wɛrɛw ye. O kalataw bɛna nɔ bila diɲɛ dugukoloko politiki la.

Afiriki tilebinyanfan fɛ, fanga la Afiriki jamana ka tɔnba (ANC) bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ ka da yɛrɛdɔn ɲɛmɔgɔya kan, fanga tiɲɛni ani wasabaliya kalatalaw cɛma. ANC ka tila-tila bɛ se ka kɛ sababu ye ka politiki jɛkuluw sigi senkan, minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔko dankarili waati dɔ lase.

Flashpoint wɛrɛw ye gɛlɛyaw ye Ameriki, Irisi ani Ukraine cɛ, ka fara gɛlɛyaw kan Moyen-Orient jamanaw na, i n’a fɔ Israɛl ni Hamas cɛ kɛlɛ. O ko ninnu bɛ se ka nɔ bila diɲɛ kɔnɔ sɔrɔko ni politiki sabatili la.

Sinuwa jamana na, sɔrɔko seginni ani dugukoloko politiki laɲiniw, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sinuwa Saheli Kɔgɔji, Tayiwani ani Pasifiki, olu tora haminanko ye.

San 2023 Duniya Kelenyatɔnba ka waati jiginni lajɛba (COP28) y’a jira ko a ka kan ka waati jiginni kɛlɛ. Nka, desizɔn nafamaw ma kɛ fɛnɲɛnamafagalanw dɔgɔyali kan.

Kuma surun na, san 2024 bɛna kɛ sanba ye ni kalata jɔnjɔnw ye, jamana politiki gɛlɛyaw ani sigida gɛlɛyaw minnu bɛna nɔba bila diɲɛ kɔnɔ.

Related posts

Aw ye aw yɛrɛ su ji la diɲɛ seko ni dɔnko nizɛri diɲɛ kabakoma kɔnɔ RIANA 2024 la!

anakids

Hadamadenw ka denso sɔrɔli

anakids

Cape Verde, Aw ni ce sumayabana ma!

anakids

Leave a Comment