avril 18, 2024
Bambara

An ka Ramadan 2024 sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ!

Ramadan ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ye silamɛw bolo diɲɛ fan bɛɛ. O kalo senuma in kɔnɔ, silamɛw bɛ sunɔgɔ k’a ta tilebɔ la ka taa a bila tilebin na. Nka Ramadan tɛ sunɔgɔ dɔrɔn ye; delili, hakilijakabɔ ani bolomafara waati fana don.

Ramadan waati la, silamɛw bɛ wuli joona ka dumuni dɔ dun sani tile ka bɔ, n’o bɛ wele ko suhur. O kɔ fɛ u bɛ sunɔgɔ tile bɛɛ fo tilebin, o tuma na u bɛ sunɔgɔ ni dumuni ye min bɛ wele ko iftar. O ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye, denbayaw ni teriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka seli kɛ ɲɔgɔn fɛ.

Ramadan tɛ dɛsɛ kalo dɔrɔn ye; o ye waati ye fana ka gɛrɛ Ala la. Silamɛw bɛ waati caman di delili ni Kuranɛ kalanni ma nin kalo dugawu in kɔnɔ. O ye sababu ye fana ka miiri i yɛrɛ la, ka yafa ɲini i ka fili tɛmɛnenw na, ani ka i sinsin i yɛrɛ ka ɲɛtaa kan.

Ramadan ka ko nafama dɔ ye bolomafara ye. Silamɛw jijalen don u ka bolomafara di mɔgɔ ma minnu ka nafolo man bon nin kalo in kɔnɔ. O bɛ se ka kɛ wari, dumuni walima baarakɛminɛnw dicogo ye magojirabagaw ye. Boloci ye Ramadan nafa jɔnjɔn ye, wa mɔgɔ caman bɛ nafa sɔrɔ o waati la walasa ka koɲuman kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye. Ramadan ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye min falen bɛ kɔrɔ ni hakilimaya la silamɛw bolo diɲɛ fan bɛɛ. O ye jɛɲɔgɔnya waati ye ni Ala ye, ka miiri i yɛrɛ la ani ka tila ni mɔgɔ wɛrɛw ye. Nin Ramadan 2024 in ka fa dugawu ni nisɔndiya la a seli kɛbagaw bɛɛ ye !

Related posts

Agnes Ngetich : Diɲɛ kɔnɔ, kilomɛtɛrɛ 10 ni kɔ kɛra miniti 29 kɔnɔ !

anakids

Kenya : Rhinow kisi baara

anakids

Kalan: Ɲɛtaa kabakoma kɛra Afiriki kɔnɔ !

anakids

Leave a Comment