Bambara

El Gouna : Sɔɔni, Skate Parkba dɔ bɛna kɛ Afiriki kɔnɔ!

@Grupa Techramps

Yala aw bɛ El Gouna dɔn, Misira jamana na wa? Ayiwa, a ye lafiɲɛbɔyɔrɔba ye, ani jateminɛ kɛ? U bɛna skate park belebeleba jɔ Afiriki bɛɛ kɔnɔ yen! Nin ye kibaru dumanba ye!

Orascom Development Egypt (ODE) ni Heazy Skate Park bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka nin skate park in kɛ yɔrɔ kabakoma ye denmisɛnw ni funankɛninw bɛ se ka patinage kɛ yɔrɔ min na. U b’a fɛ bɛɛ ka se k’u sen don a la ani ka ɲɛnajɛ kɛ, o la, a ka di tiɲɛ na!

Baara bɛna daminɛ sɔɔni, wa a jirala ko skate park bɛna da wuli san 2025. Ani jateminɛ kɛ mun na? A waati sera dɔrɔn walasa mɔgɔ caman ka na ɲɛnajɛ kɛ El Gouna! A ka di tiɲɛ na k’a ye ko yɔrɔw i n’a fɔ El Gouna bɛ ka bonya ani ka ɲɛtaa sɔrɔ.

Orascom Development Egypt (ODE) bɛ baara belebele kɛ Misira jamana na. U ye dɛmɛ don kaban ka fɛn nɛnɛman caman jɔ walasa mɔgɔw ka se ka baara kɛ ni minnu ye. Ani jateminɛ kɛ mun wɛrɛ bɛ yen? U fana ye ɲɛtaa sɔrɔ kosɛbɛ ɲinan! O kɔrɔ ye k’u bɛ baara ɲuman kɛ tiɲɛ na!

Related posts

San 2024 Afiriki ntolatanba : ntolatan ni nisɔndiya seli

anakids

Afiriki Jazz ɲɛnajɛ: Misikili ɲɛnajɛ min bɛ kɛ bɛɛ ye!

anakids

“Lilani: Nafolo ɲinini” – Balimamuso fila bɛ ɲɛnajɛ duman dɔ da!

anakids

Leave a Comment