avril 23, 2024
Bambara

Farafinna tulonw : Spor ni laadalakow seli

San 2024 Afiriki bɛɛ ka ntolatanw bɛna daminɛ sɔɔni Gana, wa farafinna jamana bɛɛ falen bɛ nisɔndiya la. K’a ta marisikalo tile 8 la ka se tile 23 ma, Akara dugu kɔnɔ, farikoloɲɛnajɛba dɔ bɛna kɛ, wa a bɛna kɛ siranfɛn ye ! Mɔgɔw ​​bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ farikoloɲɛnajɛw la, nka u bɛna farafinna laadalakow nafama fana seli.

Nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye Gana ka Afiriki bɛɛ ka ntolatanw kɛ, o min b’a jira ko jamana kɛrɛnkɛrɛnnen don farikoloɲɛnajɛw la. U ye yɔrɔbaw jɔ walasa ka farikoloɲɛnajɛla ni fansi minnu bɛ bɔ Afiriki fan bɛɛ la, olu ladon.

Spor caman bɛna kɛ ka lajɛ! Spor minnu bɛɛ bɛ dɔn i n’a fɔ ntolatan ni boli, nka farikoloɲɛnajɛ minnu tɛ dɔn kosɛbɛ i n’a fɔ bololabaara ni karate fana. Farafinna farikoloɲɛnajɛlamɔgɔw bɛna u ka sekow n’u ka cɛsiri jira diɲɛ kɔnɔ.

Nka a tɛ farikoloɲɛnajɛ dɔrɔn ye! Laadalakow doni fana bɛna kɛ walasa k’a jira cogo min na Afiriki ye fɛn suguya caman ye ani nafolotigiya. Seko ni dɔnko jirali, dɔnkilida ɲɛnajɛw, ani hali laadala finidoncogo jirali bɛna kɛ sababu ye ka o ko kɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka tɛmɛn fɔlɔ kan.

Ani an kana ɲinɛ kalan kɔ! Ka fara ɲɛɲiniw kan, baarakɛjɛkuluw bɛna kɛ walasa ka kuma barokun nafamaw kan i n’a fɔ dɔrɔguta, ɲɛnajɛ tilennenya, ani musow jɔyɔrɔ farikoloɲɛnajɛ la. O ye sababu ye Afiriki farikoloɲɛnajɛla kamalenninw bolo ka kalan kɛ ani ka dusu don u kɔnɔ walasa ka kɛ ntolatantɔn ŋanaw ye.

Kuma surun na, san 2024 Afiriki tulon min bɛna kɛ Gana, o bɛna kɛ waati kabakoma ye, farikoloɲɛnajɛ ni laadalakow bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ni ɲɛtaa hakili ye ani Afiriki kelenya. Nin ye ko ye min man kan ka fɔ !

Related posts

Abijan ka MASA : Seko ni dɔnko ɲɛnajɛba

anakids

Breakdancing kɛ Pari 2024 sàn Olɛnpi ntolatanw na

anakids

Senegali Rapperw cɛsirilen don ka demokarasi kisi

anakids

Leave a Comment