avril 22, 2024
Bambara

Feburuyekalo tile fɔlɔ : Rwanda ye a ka cɛfarinw seli

Bi, Rwanda bɛ bonya da mɔgɔw kan minnu ye faso kanu ni saraka nafabaw farikoloma ani k’u sabati Rwanda n’a jamanadenw ye.

Jagokɛlaw ka don bɛ Kɛ sàn o sàn feburuyekalo tle fɔlɔ Rwanda jamana na. Nin don in ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ minnu ye jamana kɛlɛ, ka dɛmɛ don ka hɛrɛ segin, olu ka ɲɛnamaya n’u ka faso kanu cɛsiriw hakili jigin. O seli bɛ kɛ jamana foroba ni dankan na seli dɔ senfɛ Kigali. O seli in na, jiribolodacogo bɛ Kɛ, ka Fàra ntolatanko ni fɔlifɛnw kan.

O ye sababu ye fana ka bonya da Rwanda walima jamana wɛrɛw ka jamanadenw hakili la, minnu bɛ bɔ kɛnɛ kan u ka cɛsiri n’u ka jagɛlɛya wale wɛrɛw fɛ, ani minnu bɛ kɛ misali ɲumanw ye.

Related posts

Russ Cook ka boli min tɛ se ka da a la Afiriki fan bɛɛ la

anakids

Afiriki misiri min bɛ Bruxelles: taama dɔ kɛra Afiriki tariku, a ka laadalakow ani a cogoya la

anakids

Ramsès II ja dɔ sɔrɔli Misira jamana na

anakids

Leave a Comment