Bambara

Kafe : minfɛn min bɛ tariku ni farikolo lawuli

K’a ta sɔgɔma fo su, kafe ye minfɛn ye min bɛ taa mɔgɔ miliyɔn caman bolo diɲɛ fan bɛɛ. Nka, yala i b’a dɔn ko nin minfɛn in tariku ka ca ni san kɛmɛ 15 ye wa?

Kafe bɔra Etiyopi jamana na, yɔrɔ min na bakɔrɔn fangatigiw de y’a sɔrɔ sagagɛnnaw dɔ fɛ min tɔgɔ ye ko Khalidi kabini tuma jan. Kabini o waati, kafe minni ka di mɔgɔw ye walasa u ka to u ɲɛ na ani ka u ɲɛmajɔ.

Nin minfɛn in bɛ tali kɛ tariku waati kolomaw la, i n’a fɔ san kɛmɛ 17nan ni 18nan yeelenko. Dɔw yɛrɛ b’a fɔ ko kafefeeresow tun ye “kɔrɔfɔyɔrɔw” ye, mɔgɔw tun bɛ baro kɛ hakilina kuraw kan yɔrɔ minnu na.

Nka fɛn bɛɛ tɛ roso ye. Kafe tariku fana ye dibi ye. U tun be baara kɛ ni jɔnw ye walisa ka kafe sɛnɛ Haiti ani Berezil jamanaw na.

Bi, kafe ka di kosɛbɛ hali bi, nka an ka kan k’a min ni danma ye. Kafe min ka ca kojugu, o bɛ se ka an siran ani ka kungolodimi bila an na.

O la, siɲɛ wɛrɛ ni aw ye kafe min, aw hakili to a tariku nafama na ani a nɔ minnu bɛ aw farikolo la!

Related posts

Denmisɛn minnu bɔra u ka yɔrɔw la ka bɔ Gaza : Jagɛlɛya ni muɲuli maanaw

anakids

An ka dumuni tiɲɛni kɛlɛ walasa ka dugukolo kisi!

anakids

“Jamana fitinin” : komikɛ gafe min bɛ kɛ ka Tutsiw ka siyafaga faamuya

anakids

Leave a Comment