juillet 18, 2024
Bambara

Literary adventure at SLABEO : Aw ye maanaw sɔrɔ ka bɔ Afiriki ani a kɔkan!

Marisikalo tile 30 ani 31 san 2024, aw kana ɲinɛ Bruxelles Afiriki sɛbɛnnikɛlaw ka kɛnɛ kan (SLABEO)! Aw ka na diɲɛ kɔnɔ min bɛ mɔgɔ minɛ, n’o ye maanaw, gafew ani daɲɛw ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnw ta fan fɛ.

Aw k’aw yɛrɛ su maanaw ni gafew diɲɛ kɔnɔ SLABEO bɔko 7nan senfɛ Bruxelles Marisikalo tile 30 ni 31 san 2024. Nin jirali in bɛ Afiriki ni Afiriki bɔnsɔnw ka sɛbɛnw nafa jira sɛbɛnni kafew ni atelierw fɛ denmisɛnw ye. , Ani fɛn caman wɛrɛw.

SLABEO seginna a ka bɔko 7nan na, ka dɔgɔkun laban dɔ di min falen bɛ sɛbɛnni sɔrɔli la. Aw ka na laadalakow danfara seli kɛ lajɛw fɛ ni sɛbɛnnikɛlaw, weleweledalaw ani laadalakow ɲɛnabɔbagaw ye. Ɲinan, jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ denmisɛnw ni funankɛninw na ni baara minnu bɛ bɛn denmisɛnninw ma.

SLABEO 2024 bɛna Afriki bɔnsɔnw ka denmisɛnw ka sɛbɛnw jira, o cogo la, a bɛna kɛ sababu ye ka ko kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ di denmisɛnw ni denbayaw ma. Aw ka na aw yɛrɛ su maanaw la minnu bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ ani minnu bɛ mɔgɔ kalan, ani ka aw sen don ɲɛnajɛ lajɛw la minnu dabɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanden fitininw kama.

SLABEO bɔko kɛrɛnkɛrɛnnen in fana bɛ yɔrɔ dɔ di denmisɛnw ma pewu, kalanw, baarakɛjɛkuluw ani baara minnu bɛ bɛn u si hakɛ ma. Bangebagaw bɛna se ka ɲɛjirali in baara suguya caman diyabɔ hɛrɛ la, k’a sɔrɔ u bɛ kalan ni sɔrɔli waatiw tila u denw cɛ.

Related posts

Afiriki yiriwali banki ka san 60 seliba

anakids

Vivatech 2024 : A ka don siniɲɛsigi la

anakids

CAN 2024 : Wa setigiba ye… Afiriki ye!

anakids

Leave a Comment