juillet 18, 2024
Bambara

Sigida lakanani ni fɛɛrɛ kuraw ka maaɲɛ ye

@Uganda Wildlife Conservation Education Centre

Afiriki kɔnɔ, jamana dɔ min tɔgɔ ye ko Uganda, o bɛ ka ɲɛtaa caman kɛ walasa k’a ka kungo kɔnɔ fɛnɲɛnama kabakomaw lakana. Miiri k’a filɛ, waraba belebelebaw, waraba kuncɛbaw ani gorila belebelebaw bɛ balo kungo kɔnɔ hɔrɔnya la. O baganw nafa ka bon, nka u mago bɛ an ka dɛmɛ na walisa ka balo. Nin yɔrɔ in de la, fɛɛrɛ kuraw bɛ don!

Turisidi, kungo ni fɛn kɔrɔw minisiri, n’o ye Tom Butime ye, o b’a fɔ an ye ko Uganda bɛ ka baara kɛ ni nizɛri baarakɛminɛnw ye i n’a fɔ dronw ani satelitiw walasa ka baganw kɔlɔsi. Ni baara kɛra ni nin fɛɛrɛ ninnu ye, dɔnnikɛlaw bɛ se ka baganw ka kɛwalew faamuya ka ɲɛ ani k’u tanga sogo ɲininikɛlaw ma.

I b’a dɔn, kungokɔnɔfɛnw ɲininikɛlaw bɛ i n’a fɔ mɔgɔ juguw nsiirinw kɔnɔ, nka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ. U bɛ baganw ɲini sariya siratigɛ la walasa ka wari sɔrɔ, o min bɛ bagan suguya caman bila farati la. Nka ni fɛɛrɛ kuraw ye, mɔgɔ ɲumanw bɛ se ka mɔgɔ juguw minɛ k’an teriw lakana minnu falen don wuluwuluw ni wuluwuluw la.

Ka fara baganw lakanani kan, nin nizɛri baarakɛminɛn ninnu bɛ dɛmɛ don fana jiriw ni jiriw lakanani na. U b’an dɛmɛ k’an ka kungow to kɛnɛya la cogo min na, k’a sababu kɛ bagan caman sigiyɔrɔ ye. Miiri k’a filɛ, jiriw bɛ i n’a fɔ baganw ka so, wa o fɛɛrɛ ninnu b’an dɛmɛ k’o sow kɔlɔsi walasa k’a dɔn ko u lafiyalen don.

Minisiri Butime bɛ waso kosɛbɛ ɲɛtaa in na. A ko baganw i n’a fɔ misiw, waraw ani hali kulu gorilaw hakɛ cayara sanw kɔnɔ. Nin ye kibaru dumanba ye sigida la!

Nka an ka kan ka taa a fɛ ka dɛmɛ don. Baganw bɛ farati caman sɔrɔ i n’a fɔ kungo tiɲɛni ani mɔgɔw ka don u sigiyɔrɔ la. O de y’a to an bɛɛ ka kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa k’an ka dugukolo n’a kan mɔgɔ bɛɛ lakana.

Marisikalo tile 3 ye diɲɛ kungosogow don ye, wa ɲinan, a barokun ye ko “Mɔgɔw ​​ni dugukolo cɛsiri: ka kokuradonni nizɛri sɛgɛsɛgɛ kungosogow lakanani na.” Nin ye sababu dafalen ye walasa k’a dɔn an bɛɛ bɛ se ka dɛmɛ don cogo min na k’an teri furulenw ni wuluwuluw lakana. O la, aw ka fara an kan ka sigida cɛɲi seli ani ka layidu ta k’aw bɛna aw niyɔrɔ kɛ walasa k’an ka dugukolo kabakoma n’a sigibagaw bɛɛ lakana!

Related posts

Afiriki misiri min bɛ Bruxelles: taama dɔ kɛra Afiriki tariku, a ka laadalakow ani a cogoya la

anakids

Bibulu kura min dilanna musow fɛ musow kama

anakids

“Lilani: Nafolo ɲinini” – Balimamuso fila bɛ ɲɛnajɛ duman dɔ da!

anakids

Leave a Comment