Bambara

Agnes Ngetich : Diɲɛ kɔnɔ, kilomɛtɛrɛ 10 ni kɔ kɛra miniti 29 kɔnɔ !

Agnes Ngetich ye diɲɛ rekori kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan: A kɛra muso fɔlɔ ye min ye kilomɛtɛrɛ 10 boli miniti 29 kɔnɔ!”

Dimansi tɛmɛnen, Agnes Ngetich ye fɛn dɔ kɛ min tɛ fɛn ye : a ye diɲɛ rekori kura sigi musow fɛ, a kɛlen ka kilomɛtɛrɛ 10 boli sira kan. Agnes si bɛ sàn 22 dɔrɔn na, wa a Bɔra Kenya, a ye ‘sèn Tɛmɛ Valencia, Ɛsipaɲi jamana na, waati min tɛ Se ka Da a la, n’o ye miniti 28 ni segin 46 ye. O kɔrɔ ye ko ale de ye muso fɔlɔ ye min ye nin yɔrɔjan in boli miniti 29 jukɔrɔ!

Ne nana ni laɲini ye ka tɛmɛ ne yɛrɛ ka seko bɛɛ kan

O ye segin 28 ye ka tɛmɛ sira ɲagaminen diɲɛ rekori tɛmɛnen kan, n’o kɛra a san fila ye nin ye Yalemzerf Yehualaw fɛ, n’o ye Etiyopi farikoloɲɛnajɛla ye, Ɛsipaɲi kɔgɔjida la dugu dɔ la, n’o ye Castellon ye. Diɲɛ farikoloɲɛnajɛw, n’o ye jɛkulu ye min bɛ farikoloɲɛnajɛw kɔlɔsi diɲɛ kɔnɔ, o fana y’a jira ko Agnes ka waati teliyalen don ka tɛmɛ musow ka diɲɛ seleke naani jatebɔ kan min tun bɛ Etiyopi farikoloɲɛnajɛla wɛrɛ bolo, n’o ye Letesenbet Gidey ye, n’o ye waati 29 :01.03 ye.

Agnes Ngetich, n’a bɛ ye ko a nisɔndiyara a ka ɲɛnajɛ la, o y’a jira ko : « Ka miniti 29 taamasiyɛn tiɲɛ… Ne tun t’a miiri ko n bɛna o waati sugu sɔrɔ. Kalan in kɛra kabako ye, wa ne nana ni laɲini ye ka tɛmɛ n yɛrɛ ka seko bɛɛ kan. »(Alimankan na)  »  » . Tiɲɛ na, nin ye ɲɛtaa ɲumanba ye Agnes bolo, wa a y’a jira ko cɛsiri ni cɛsiri bɛ se ka na ni nɔ ye min tɛ se ka da a la!

Related posts

An ka sɛnɛfɛnw lakanani ni fɛɛrɛbɔ ye!

anakids

Vivatech 2024 ka sɔrɔko kabakomaw!

anakids

Kongo, poroze dɔ bɛ minɛnko denmisɛnw dɛmɛ u ka segin lakɔli la

anakids

Leave a Comment