Bambara

An k’an ka dugukolo lakana : Lagos ye plastikiw bali minnu tɛ se ka tiɲɛ

K’a daminɛ Zanwuyekalo tile 21 na, Lagos jamana ye desizɔn nafama dɔ ta walasa k’an ka sigida lakana: a ye plastiki minnu tɛ tiɲɛ, i n’a fɔ polisitiri, olu tali n’u tilatilali bali. O sariya bɛ nɔ bila teliya la, o kɔrɔ ye ko a bɛ waleya o yɔrɔnin bɛɛ.

Mun na o desizɔn in kɛra? Lagos faamaw b’a fɛ k’a lajɛ ko jamana ka jibolisiraw kana datugu tugun nin nɔgɔ in fɛ. Miiri k’a filɛ ni ji tun tɛ se ka woyo hɔrɔnya la tuguni plastiki kosɔn, o tun bɛ se ka gɛlɛyaw lase bɛɛ ma.

Ni sosiyetew ma o sariya labato, u bɛna alamaɲi sara. O bɛ se ka kɛ ko a ka gɛlɛn, nka plastiki saniya bɛ wari caman bɔ kaban don o don. Faamaw b’a fɛ k’o musaka in ban, k’an ka sigida cɛɲi lakana. Koba min bɛ yen, o ye ko jamana fan bɛɛ la, dusu bɛ don mɔgɔw kɔnɔ u fana ka dɛmɛ don. A ɲininen bɛ u fɛ u kana baara kɛ ni plastiki ye min bɛ kɛ siɲɛ kelen. O ye wale fitinin ye min bɛ se ka danfaraba don an ka dugukolo kan. O b’a jira ko hali an bɛ fɛn fitinin minnu kɛ, olu bɛ se ka dɛmɛ don k’an ka so, Dugukolo lakana.

Related posts

Conakry bɛ Afiriki dumuniko seli kɛ

anakids

Gundo dɔ sɔrɔla Giza piramidiw kɛrɛfɛ

anakids

Mɛkalo tile 10 hakilijigin kɛra Jago, Jɔnya n’u Banli kan

anakids

Leave a Comment