avril 15, 2024
Bambara

Breakdancing kɛ Pari 2024 sàn Olɛnpi ntolatanw na

Breakdancing bɛna yeelen bɔ san 2024 Pari Olɛnpi la, ka fara farikoloɲɛnajɛ nɛnɛman wɛrɛw kan i n’a fɔ surfing, skateboarding ani farakurun jiginni. Dɔnkilidala minnu bɛ bɔ Nizeriya, breakdancing ka di yɔrɔ min na, olu bɛna u ka jamana tɔgɔla nin ɲɛɲini kɛrɛnkɛrɛnnen in na.

Faransi jamana lasigidenso ni tɔgɔlatɔn min bɛ Nizeriya, olu ye jamana ka ntolatan dɔ labɛn walasa ka dɔnkɛlaw sugandi minnu bɛna u ka taama kabakomaw jira Olɛnpi ntolatanw na Pari samiyɛ nata la. Salon, setigiw kɛra duguw la minnu tɛ kelen ye Nizeriya jamana bɛɛ kɔnɔ, wa dɔnkɛla mugan minnu ka seko ka bon kosɛbɛ, olu sugandira.

Nin dɔnkɛlaw bɛɛ ye super proud ye u ka Nizeriya style la. Ni u bɛ dɔn Kɛ, u bɛ groove, rhythm ani u ka culture don ni yɛrɛbonya ye. J. C. Jedor, n’o ye sigida breakdancing star ye, o ko Nizeriyakaw ka dɔn kɛcogo sinsinnen bɛ dɔnkilidacogo kan ka tɛmɛ fɛɛrɛ kan.

« Sugo dɔ kɛra tiɲɛ ye »

Breakdancing, min ye dɔn nɛnɛ ye min daminɛna pop ladamu la, wa a diyara kosɛbɛ Pop masakɛ fɛ, Michael Jackson, bɔra Nizeriya san 90 labanw na.Nizeriya mɔgɔ dɔw yɛrɛ b’a fɔ ko breakdancing ju kɔrɔlen don kosɛbɛ, a bɛ daminɛ san 1950 la ni laadala ye Nizeriya dɔnkɛlaw.

Bi, Nizeriya kamalennin caman bɛ ka diya breakdancing ye. Funsho Olokesusi, n’o bɛ dɔnko tɔn dɔ ɲɛminɛ Kaduna, o ko Nizeriya dɔnkɛlaw fɛ, ka i sen don Olɛnpi la, o bɛ i n’a fɔ k’a ye ko “sugo kɛra tiɲɛ ye”. O ye dɔnko ɲɛnajɛba ye, u nisɔndiyalen don ka u sen don min na !

Related posts

Russ Cook ka boli min tɛ se ka da a la Afiriki fan bɛɛ la

anakids

Burukina Faso: jɛ-ka-baara ka sunɔgɔ dabila walasa ka sigiɲɔgɔnya sabati

anakids

Denmisɛnw ka tabali minnu dilannen don ni kanuya ni tiɲɛni ye

anakids

Leave a Comment