Bambara

Burukina Faso: jɛ-ka-baara ka sunɔgɔ dabila walasa ka sigiɲɔgɔnya sabati

Burukina Faso kamalenninw tun bɛ ni hakilina ɲuman ye : ka sunɔgɔ jɛ-ka-baara labɛn jamana diinɛ jɛkuluw bɛɛ cɛ. U ka laɲini ? Ka sigiɲɔgɔnya sabati ani k’a jira ko an ka dannaya mana kɛ fɛn o fɛn ye, an bɛɛ ye Burkinaba ye ka tɛmɛn fɛn bɛɛ kan.

Jumadon marisikalo tile 22 san 2024, Ouagadougou, Burkina Faso faaba la, kamalenninw ye hakilina dɔ sɔrɔ min tɛ se ka da a la: ka ɲɛnajɛba dɔ labɛn, bɛɛ bɛ se ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ, u ka diinɛ mana kɛ min o min ye. O ko in bɛ Weele ko sunɔgɔ dabila jɛ-ka-baara.

“An ka laɲinita ye k’a jira ko an bɛ se ka sigi ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la, hali ni an ka diinɛ tɛ kelen ye. An b’a fɛ k’a jira ko an bɛɛ ye balimakɛw ni balimamusow ye, wa ko an ka kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ,” Moumini Koudougou, min ye labɛnjɛkulu ɲɛmɔgɔ ye, o y’o ɲɛfɔ.

O hakilina tun ye ka silamɛw, kerecɛnw ani diinɛ wɛrɛw mɔgɔw lajɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka jɛɲɔgɔnya waati dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bɛɛ welelen don k’u sen don a la, hali sigida ɲɛmɔgɔw ye dɛmɛ don o baara belebele in na.

  “Jɛɲɔgɔnya, nisɔndiya ani teriya waati dɔ min y’a jira ko hali n’an tɛ kelen ye, an bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen ye Burkinabè”

Walasa ka ɲɛnajɛ in kɛ ɲɛtaa ye, dɛmɛbaga minnu ye bolomafara di, olu ye dumuni ni nilifɛnw di walasa bɛɛ ka se ka nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen in diyabɔ. “Mɔgɔ caman y’a latigɛ k’an dɛmɛ u kɛtɔ ka na ni dumuni ni nilifɛnw ye. O b’a jira ko n’an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, an bɛ se ka kobaw kɛ », Moumini Koudougou y’o fɔ ka fara a kan.

Diinan bɛɛ mɔgɔw minnu tun bɛ sunɔgɔ la jɛ-ka-baara la, olu ye o fɛɛrɛba in bisimila. O kɛra jɛ-ka-baara, nisɔndiya ani teriya waati ye min y’a jira ko hali n’an ka danfara bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ, an bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen ye Burkinabè ye.

Nin ko kɛrɛnkɛrɛnnen in bɛ bɛɛ hakili jigin ko a nafa ka bon ka sigi ɲɔgɔn fɛ ani ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka dannaya mana kɛ fɛn o fɛn ye, an bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ siniɲɛsigi ɲuman kama!

Related posts

LEONI Tunisi bɛ ka mɔgɔ gɛnnenw dɛmɛ

anakids

Sigida lakanani ni fɛɛrɛ kuraw ka maaɲɛ ye

anakids

Npogotigininw y’u jɔyɔrɔ sɔrɔ dɔnniya la!

anakids

Leave a Comment