juillet 18, 2024
Bambara

Dugukolo kan dumuniko gɛlɛya : Waati cogoya ni bɛnbaliya minnu bɛ o la

Diɲɛ bɛ balo gɛlɛyaba la k’a sababu kɛ waati cogoya ni bɛnbaliya ye. Mɔgɔ miliyɔn caman bɛ kɔngɔ k’a sababu kɛ fɔɲɔba, kɛlɛw ani ja ye. Waati sera ka wale kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka kɔngɔbagaw dɛmɛ ani k’an ka dugukolo lakana.

San 2024 feburuyekalo tile 13, ONU ye lasɔmini kɛ diɲɛ kɔnɔ dumuniko gɛlɛya dɔ kan. Sekɛrɛtɛri zenerali António Guterres y’a ɲɛfɔ ko kɛlɛw ni balawuw i n’a fɔ fɔɲɔba ni ja bɛ kɔngɔ bila mɔgɔw la, wa u bɛ mɔgɔ caman wajibiya ka bɔ u ka so. Mɔgɔ miliyɔn 174 ɲɔgɔn mago bɛ dumuni dɛmɛni na diɲɛ kɔnɔ.

Misali min bɛ mɔgɔ dusu minɛ, o ye Gaza ye, dumuni bɛrɛ tɛ mɔgɔ caman bolo yɔrɔ min na. Ani yɔrɔw la i n’a fɔ Haïti ani Etiyopi, fɔɲɔba ni kɛlɛw ye mɔgɔ miliyɔn caman to dumunikɛbaliya la. Waati sera ka wale kɛ.

Walasa ka dɛmɛ don, jamana bɛɛ ka kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka dugukolo lakana ani ka kɔngɔ bɛ mɔgɔ minnu na, olu dɛmɛ. An ka kan fana ka dumuniko siratigɛ barikamaw jɔ, minnu bɛ bɛn ɲɔgɔn ma, walasa bɛɛ ka se ka dumuni kɛ. N’an ye wale kɛ sisan, an bɛ se ka diɲɛ dɔ da, kɔngɔ tɛ mɔgɔ si la yɔrɔ min na.

Related posts

Feburuyekalo tile fɔlɔ : Rwanda ye a ka cɛfarinw seli

anakids

Vivatech 2024 ka sɔrɔko kabakomaw!

anakids

LEONI Tunisi bɛ ka mɔgɔ gɛnnenw dɛmɛ

anakids

Leave a Comment