juillet 18, 2024
Bambara

Nigeria : kalandenw minɛna

An ka kan ka kuma ko gɛlɛn dɔ kan min bɛ ka kɛ Nizeriya jamana na. Kɔsa in na, kalanden 200 ni kɔ minɛna ka bɔ lakɔliso dɔ la Kaduna mara la. Jama mɔgɔfaga ye gɛlɛyaba ye jamana fan bɛɛ la.

Marifatigiw ye binkanni kɛ o lakɔliso in kan, ka denmisɛn caman ni baarakɛla caman minɛ jɔnya la. Sigida ɲɛmɔgɔw b’a ɲini sisan k’a dɔn tigitigi denmisɛn hakɛ min minɛna. Nin ye siranba ye o denmisɛnw n’u ka denbayaw bolo.

Jamalajɛw bɛ kɛ tuma caman na Nizeriya worodugu-tlebi fɛ ani cɛmancɛ la. A fɔ man di nka, o denmisɛn caman bɛ to jɔnya la dɔgɔkun caman walima kalo caman yɛrɛ kɔnɔ fo kunmabɔsara ka sara u bilali kama.

A bɛ dusukasi kosɛbɛ k’a dɔn ko an bɔɲɔgɔnko denmisɛnw bɛ farati la lakɔli taa dɔrɔn fɛ. Denmisɛnw bɛɛ ka kan k’a ye ko u lafiyalen don ani ko u lakananen don. An jigi b’a kan ko faamaw bɛna fɛɛrɛ tigɛ walasa k’an ka lakɔlisow lakana ani ka denmisɛnw bɛɛ lakana.

Related posts

LIBRE Porozɛ Gine jamana na: Ka fariyakow dabila musow ni npogotigininw kan

anakids

Afiriki dɔnkilidalaw ka se sɔrɔli Grammy Awards la!

anakids

Aw ye Panda fitinin ka aventure sɔrɔ Afiriki kɔnɔ!

anakids

Leave a Comment