juillet 18, 2024
Bambara

Nizeriya ko “Ayi” ka ɲɛsin nɛgɛso jago ma walasa ka baganw lakana !

Nizeriya ye nɛgɛso tɔni 2,5 tiɲɛ, o ye nafa caman ye, walasa k’a jira ko kungosogow feereli ma sɔn jamana kɔnɔ. Desizɔn nafama min kɛra walasa ka kungosogow feereli ban.

Nizeriya sigida lakanani baarada ɲɛmaa y’a jira ko nɛgɛso dɔw bɔra mɔgɔw la minnu b’a feere sariya siratigɛ la jamana kɔnɔ. U y’a latigɛ k’a tiɲɛ walasa bɛɛ k’a faamu ko kungosogo jago tɛ ko ɲuman ye.

« Ni an ye nin nɛgɛso ninnu tiɲɛ, an b’a jira ko kungosogow feereli man kan an ka jamana kɔnɔ », o ye faama in ka fɔta ye.

Tuma dɔw la, mɔgɔw bɛ nɛgɛso feere sariya siratigɛ la walasa ka baara kɛ ni u ye tubabufura la, ka biyew dilan, walima hali ka hakilijiginfɛnw dilan. Nka Nizeriya b’a fɛ bɛɛ k’a dɔn ko a ka jugu baganw ni fɛnɲɛnamaw ma.

Nin wale in min kɛra Nizeriya fɛ, o nafa ka bon kosɛbɛ bawo a bɛ dɛmɛ don ka mɔgɔw kalan ko an ka kan ka an janto sigida ni baganw na, bawo u nafa ka bon kosɛbɛ an ka dugukolo ma.

Related posts

Tasuma-fanga: fanga sɔrɔyɔrɔ kabakoma dɔ!

anakids

Dinɔsɔsi kura sɔrɔla Zimbabue jamana na

anakids

Aw ye wele bila dɛmɛ ma walasa ka denmisɛnw kisi Sudan

anakids

Leave a Comment