Bambara

Tasuma-fanga: fanga sɔrɔyɔrɔ kabakoma dɔ!

Bonjour petites explorateurs budding! Bi, an ka taama duman dɔ daminɛ ka taa tasuma-fanga-yɔrɔw dusukun na, nin cɛba sunɔgɔlen ninnu minnu bɛ gundo kabakomaw dogo Dugukolo jukɔrɔ.

Tasuma-fanga ye mun ye?

Tasuma-yɔrɔ bɛ iko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ se ka tasuma fiyɛ! A bɛ i n’a fɔ Dugukolo bɛ ni butɔni belebele ye min bɛ se ka da wuli, ka lava funteni ni sisi bɔ. Miiri k’a filɛ i bɛ ka sogo majiginlen ɲuman tobi, nka a bɛ kɛ ni balansi belebeleba ye tiɲɛ na!

Tasuma-fanga minnu bɛ Islande jamana na

Islande jamana na, yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen min tɔgɔ ye ko Krafla, dɔnnikɛla jagɛlɛnw b’a fɛ ka taa tasuma-fanga in dusukun na yɔrɔ min na. A bɛ i n’a fɔ nafolo ɲininiba dɔ walasa ka funteni kabakoma sɔrɔ min bɛ magma kɔnɔ, nin farakurun wulilen in min dogolen bɛ tasuma-yɔrɔ jukɔrɔ yɛrɛ.

Mun na a ye Awesome ye ten?

Ayiwa, dɔnnikɛlaw b’a fɛ ka baara kɛ ni o funteni ye walasa ka kuran kabakoma dilan! Miiri k’a filɛ, lanpan dɔ b’i bolo min bɛ yeelen bɔ ni tasuma-fanga gundo fanga ye. A bɛ iko i bɛ ni majigi bere ye walasa ka lanpanw bɛɛ mana.

A Magic Drilling dɔ kɛra san 2026

San 2026, dɔnnikɛla ŋanaw bɛna jigin Krafla tasuma-yɔrɔ la ni baarakɛminɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ye. U b’a fɛ ka farakurun wulilen kabakoma in funteni ni a degun suman. A bɛ i n’a fɔ ka kɛ ɲininikɛlaw ye dɔɔnin dugujukɔrɔ diɲɛ gundo dɔ kɔnɔ.

Tasuma-fanga fanga: Maji kura don wa?

Ani jateminɛ kɛ mun na ? O tasuma-fanga fanga kabakoma in bɛ se ka kɛ fanga sɔrɔyɔrɔ kura ye bɛɛ bolo. A tun bɛ se ka Dugukolo dɛmɛ ni kuran dili ye k’a sɔrɔ a ma kojugu kɛ an ka dugukolo cɛɲi in na. A bɛ iko tasuma-fanga-yɔrɔw kɛra fanga-jatigɛwalebaw ye!

O la, ɲɛnajɛla fitininw, aw kana ɲinɛ: Dugukolo falen bɛ kabako kabakomaw la, wa tasuma-fanga-yɔrɔw ye a gundo dɔ ye min tɛ se ka da a la. Jɔn b’a dɔn ko sɔrɔli kabakoma minnu bɛ an makɔnɔ an sen kɔrɔ? Aw ye aw labɛn ka taa ɲɛnajɛ dɔ la ani ka tasuma-fanga diɲɛ kabakoma sɛgɛsɛgɛ!

Related posts

LEONI Tunisi bɛ ka mɔgɔ gɛnnenw dɛmɛ

anakids

Maana danmadɔ : jɔnkɛ san 12 dɔ ye vanili sɔrɔ cogo min na

anakids

Demokarasi sɔrɔli Senegali : Wolo ni muɲuli maana

anakids

Leave a Comment