Bambara

“Lilani: Nafolo ɲinini” – Balimamuso fila bɛ ɲɛnajɛ duman dɔ da!

Nin maana in dabɔra denmisɛnw kama minnu si bɛ san 5 la ka se san 10 ma, o bɛ Lilani n’a balimakɛ denkɛw bila gundo ni ɲɛnajɛw la, ka laadalakow, maanaw ani sugo ɲagami siniko la. Oumar Diop ye ja dilan, nin gafe in bɛ layidu ta boli ye min falen bɛ miirili ni sɔrɔli la kalanden kamalenninw bolo!

Nafolo dɔ dogolen bɛ Ba Safal dugu kɔnɔ. Yala Lilani n’a teriw kulu bɛna se k’a sɔrɔ wa? Npogotiginin jugu dɔ ka ɲɛnajɛw ni gundolakow.Manjak dugu kɔnɔ, Ba Safal, ɲɛnamaya man nɔgɔn. Lilani n’a balimakɛ denkɛw Anta, Flora, Kaiss ani Liam b’u yɛrɛ sɔrɔ tuma bɛɛ gundolakow la.

Laadalakow, gundo maanaw ani ko wackyw cɛ, Anna ni Yamma Gomis, balimamuso fila minnu bɛ sɛbɛnni kanu, olu ye gafe cɛɲi dɔ da denmisɛnw ye! A tɔgɔ ye ko « Lilani: Nafolo ɲinini. » Nin gafe super cool in bɛ Lilani ka ko kɛlenw fɔ, npogotiginin dɔ ka bɔ Manjak dugu la Gine Bissau, ani a balimakɛ denkɛw Anta, Flora ani Liam. U b’u yɛrɛ sɔrɔ tuma bɛɛ gundo ni ɲɛnajɛko dɔw la.

Gafe in ye laadalakow, maanaw, gundo ani nisɔndiyako ɲagaminen ye min bɛ mɔgɔ nisɔndiya, Lilani n’a balimakɛ denkɛ naani b’a to u hakilinaw ka boli kungo kɔnɔ. A kɔkanna ɲɛ kan, an b’a ye ko Lilani bɛ siko kɛ ka kɛ kunnafonidilaw ni kunnafonidilaw ye, wa a yɛrɛ bɛ baara kɛ n’a ka telefɔni ye walasa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ.

Oumar Diop ye ja belebele dɔw fara gafe in kan, wa ale fana ye sɛbɛnnikɛla dɔ ye. Anna Gomis, n’o ye sɛbɛnni ni seko ni dɔnko ɲɛmɔgɔ ye, a ka di sɛbɛnni ye kosɛbɛ. A ye seri wɛrɛw Dabɔ kaban, i n’a fɔ “Renaissance”, min ka di kosɛbɛ Senegali jamana na. N’i ​​b’a fɛ ka ɲɛnajɛ kɛ ni Lilani n’a balimakɛw ye, nin ye gafe dafalen ye i bolo! 📖✨ ye

Related posts

Tobili saniyalen ka lajɛba dɔ kɛra Sahara woroduguyanfan fɛ

anakids

Mise dɔ min bɛna Misira tariku sɛbɛn kokura

anakids

Dugukolonɔn tariku kalo seli san 2024

anakids

Leave a Comment