Bambara

Zanwuyekalo tile 23 san 1846, Tunisi ye jɔnya ban

Zanwuyekalo tile 23 san 1846, tariku ko dɔ kɛra Tunisi: jɔnya banna foroba la Ahmed Bey ka sariya fɛ. O yeli kɛcogo in b’a to Tunisi ye jamana fɔlɔ ye Arabu ni silamɛ diɲɛ kɔnɔ min ye dɛmɛ don banbaliyako la. Ahmed Bey, min tun bɛ a ka waati liberaliw ka hakilinaw la, o ye o desizɔn in ta hali ka kɔn Faransi ɲɛ.

O waati la, Tunisi tun ye hakilitigiw ka lajɛyɔrɔ ye, hakilina kuraw tun bɛ jɛnsɛn yɔrɔ min na Ahmed Bey ɲɛmɔgɔya la.

Jɔnya bɔli fana tun bɛ ni diinɛ basigi ye, min dɛmɛna ni fatwa ye min bɔra Sheikhw Ibrahim Riahi ni Bayrem de la Zitouna fɛ. O wale in ye jɔn 167.000 don Tunisi jamana kɔnɔ, hali ni mara dɔw ye o fɛn caman kɛlɛ.

Ahmed Bey ka taamaʃyɛn bɛ hakili dafalen ni Jamana ka biɲɛdimi taamasyɛn ye, wa a kɛra sigida jiginni daminɛ ye Tunisi jamana na ani ka dɛmɛ don jamana ka yeli la fɛn nataw ɲɛkɔrɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi lakanani san 1881. O kɔfɛ, jɔn kɔrɔw ye nafa sɔrɔ o la sɔrɔko ni denbaya ka josariyaw sababu la koloniyali sariya dɔ ye san 1890, ka bɛlɛkisɛw nɔfɛta janya min daminɛna Ahmed Bey fɛ. Bi, hakilijigin sɛbɛn dɔ bɛ Thomas Reade kaburu kan, o bɛ mɔgɔ hakili jigin nin tariku waati in na Tunisi jamana na.

Related posts

Afiriki tilebinyanfan : Cyril Ramaphosa tora jamanakuntigi ye nka…

anakids

Mali : Lakɔliso ba caman bɛ farati la

anakids

Feburuyekalo tile fɔlɔ : Rwanda ye a ka cɛfarinw seli

anakids

Leave a Comment